Kategorier
Juridik

Entreprenadtvist – juridisk hjälp avgörande

Att en entreprenadtvist tar vid i samband med att ett projekt startar är långt ifrån ovanligt. Byggherren och beställaren kan anse att förseningar gjort avtalet ogiltigt. Likaså kan det handla om att byggherren anser att kostnaden stigit för mycket som en följd av exempelvis ÄTA-arbeten. En annan vanlig orsak till en entreprenadtvist handlar om det mer uppenbara: att det finns brister gällande kvaliteten på det som har byggts. 

Oavsett vilka bakomliggande orsaker som finns till att en entreprenadtvist uppstår så bör man vara medveten om att juridisk hjälp alltid bör finnas och anlitas. Faktum är också att många av de tvister inom entreprenadjuridik man ser också skulle kunna förhindras om parterna använt sig av ett juridiskt ombud direkt i samband med att avtalet dem emellan utformades och signerades. 

Genom att ta hjälp med att utforma ett avtal som tydligt framställer vilka skyldigheter och rättigheter respektive part har – och hur exempelvis betalningsvillkor, tidslinjer och andra specifikationer ska se ut så kan man också dels komma att förhindra missförstånd och dels, om en entreprenadtvist ändå skulle ske, också tydligare se vem av parterna som har rätt. 

Kan man hitta en väg mot förlikning? 

Gällande det senare så är det emellertid inte alltid så enkelt att avgöra. Talande för en entreprenadtvist är nämligen att det normalt tar väldigt lång tid att lösa en sådan och att det också ofta handlar om höga kostnader. Förlorar man ett sådant mål så kommer det i slutändan att bli väldigt dyrt. 

Även här kan en jurist inom entreprenadjuridik göra skillnad och detta primärt genom medling och genom att – tillsammans med motpartens ombud – försöka hitta en väg till förlikning. Ibland är det bättre att vinna lite än att förlora stort. Tyvärr är det senare alltid en reell risk om man tar en entreprenadtvist till domstol. Kan en förlikning ske där båda parter blir relativt nöjda så är det en bra väg att ta.