Vårdkrisen i Asien och hur du kan hjälpa till att stötta med fadderskap

Asien är en stor kontinent, både sett till yta och befolkningsmängd. Allt bättre livsvillkor gör att befolkningen blir allt äldre, vilket bidrar till att det inte finns tillräckliga resurser för att hand om den växande äldre befolkningen. Vårdkrisen i Japans huvudstad Tokyo är såpass stor att stadens äldre invånare kan tvingas att flytta till ett äldreboende på landet, i många fall långt från familjen. Detta förslag, som togs fram av tankesmedjan Japan Policy Council, har inte fått ett positivt mottagande av landets politiker. Vidare menar smedjan att de landsorter som tar emot de äldre ska ges en ekonomisk kompensation av Tokyo.

shutterstock_141016231En chans att göra skillnad

Man beräknar att antalet personer över 75 år i Tokyo, kommer att stiga med 1,75 miljoner under en tioårsperiod. Frågan hur dessa ska tas om hand, är mycket aktuell och måste snart få en lösning. Att flytta en så stor mängd personer samt att bygga nytt är både krångligt och dyrt, därför funderar nu Japan på andra lösningar. Kanske kan tekniska hjälpmedel som robotar vara ett alternativ? Robotar i vården sparar in stora mängder på personalkostnader, och de förväntas kunna assistera vid duschar och måltider. Frågan är om det är etiskt försvarbart att människor vårdas av robotar. Även det är ett beslut, som måste fattas inom kort.

Naturkatastrofer och fattigdom

Samtidigt som Japan är ett välutvecklat land, kämpar många andra länder i Asien med grundläggande mänskliga rättigheter. Genom olika organisationer kan du hjälpa till genom att skänka pengar till världsdelens andra länder, som exempelvis Bangladesh. År 2012 hade Bangladesh över 155 miljoner invånare och hälften av dessa levde under fattigdomsnivån. Landets placering gör att de ofta utsätts för naturkatastrofer och den redan hårt prövade befolkningen behöver då snabbt hjälp med bland annat sjukvård. Asiens länder kämpar med olika problem, men den gemensamma nämnaren är ofta att det saknas resurser. Även om du personligen inte har möjlighet att hjälpa personerna på plats, kan du genom att bli fadder ändå rädda liv.